BEO

DE

GB

NL

B

A

W

B  A  W

BEO - Bond Eerlijke Overheid

BEO - Bund Ehrliche Obrigkeit

BEO - Alliance Honest Authorities

A19

website   www.beo-beo.org,  page A19

direct:   www.beo-beo.org/a19.htm

 

Thema

A19

A19

NL

DE

GB

 

Burgemeester Verkerk

 

Bürgermeister Verkerk

 

Mayor Verkerk

click

button!

language

B1

B2

B4

B5

B3

B6

B7

B8

B11

B9

B12

B10

A1

A2

A4

A5

A3

A6

A7

A9

A8

A11

A12

A10

A13

A15

A14

A16

A17

A18

A20

A25

A24

A23

A22

A26

A21

A27

A30

A29

A28

Ovaal:

BEO

start   //    Lid - Mitglied - Member

B  A  W